Informace o autoservisu Dopravní inspektorát Milevsko

Městský úřad Milevsko -

Odbor dopravně-správních agend

 

Agenda pracoviště:

Nařizuje přezkoumání odborné způsobilosti držitele řidičského oprávnění

Nařizuje přezkoumání zdravotní způsobilosti držitele řidičského oprávnění

Poskytuje údaje z registru řidičů

Projednává přestupky proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu

Provádí odhlášení již registrovaného vozidla na nového provozovatele nebo vlastníka vozidla

Provádí odnětí řidičského oprávnění, přijímá žádosti na vzdání se řidičského oprávnění

Provádí podmínění a omezení řidičského oprávnění

Provádí zápisy do mezinárodního řidičského průkazu, týkající se zákazu řízení, omezení, podmínění nebo odnětí řidičského oprávnění

Provádí zkoušky odborné způsobilosti žadatelů o řidičská oprávnění

Provádí zkoušky z profesní způsobilosti řidičů

Provádí změny údajů v řidičském průkazu nebo mezinárodním řidičském průkazu

Přiděluje a vydává nové registrační značky v případě ztráty, zničení, poškození, odcizení

Přiděluje registrační značku silničnímu vozidlu

Přijímá a schvaluje žádosti na výcviková vozidla v autoškole a oznámení o změně jejich užívání

Přijímá návrhy na změnu dopravního značení

Přijímá návrhy na zřízení dopravního zařízení - krátkého příčného prahu

Přijímá odevzdané řidičské průkazy a mezinárodní řidičské průkazy

Přijímá oznámení o změnách údajů v řidičském průkazu

Přijímá oznámení změn týkajících se údajů a dokladů nutných pro registraci k provozování autoškoly, rozhoduje o změně registrační listiny

Přijímá seznamy účastníků výuky nebo výcviku v rámci zdokonalování odborné způsobilosti řidičů

Přijímá seznamy žadatelů o řidičská oprávnění

Přijímá stížnosti na nespokojenost s veřejnou dopravou

Přijímá žádosti a provádí zápis a výmaz zástavního práva k silničním motorovým vozidlům do registru vozidel a technického průkazu vozidla

Přijímá žádosti a rozhoduje o dočasném vyřazení silničního vozidla z registru silničních vozidel

Přijímá žádosti a rozhoduje o trvalém vyřazení silničního vozidla z registru silničních vozidel

Přijímá žádosti a schvaluje technickou způsobilost jednotlivě dovezeného silničního vozidla

Přijímá žádosti a uděluje příslušné řidičské oprávnění

Přijímá žádosti a vydává paměťové karty

Přijímá žádosti ke zvláštnímu užívání - reklamní zařízení, stavební práce, umístění inženýrských sítí, vyhrazené parkovací stání, provozování stánků, sportovní a kulturní akce apod.

Přijímá žádosti ke zvláštnímu užívání - nadměrná přeprava

Přijímá žádosti o povolení přestavby silničního vozidla

Přijímá žádosti o povolení výroby jednotlivého silničního vozidla

Přijímá žádosti o registraci motorového vozidla, rozhoduje o zápisu vozidla do registru vozidel

Přijímá žádosti o udělení (odnětí) oprávnění k provozování stanice měření emisí a vydává osvědčení k provozování stanice měření emisí

Přijímá žádosti o vrácení řidičského průkazu

Přijímá žádosti o vydání mezinárodního řidičského průkazu

Přijímá žádosti o vydání registrace k provozování autoškoly

Přijímá žádosti o vydání řidičského průkazu na základě řidičského průkazu vydaného cizím státem

Přijímá žádosti o vydání řidičského průkazu

Přijímá žádosti o výpis z evidenční karty řidiče nebo o výpis z registru řidičů o záznamech v bodovém hodnocení

Přijímá žádosti o zápis změn údajů v registru vozidel

Přijímá žádosti o zrušení omezení řidičského oprávnění

Přijímá žádosti o zrušení podmínění řidičského oprávnění

Rozhoduje o odejmutí registrace k provozování autoškoly

Rozhoduje o pozastavení řidičského oprávnění

Rozhoduje o uzavírce pozemní komunikace

Schvaluje technickou způsobilost a vydává technické průkazy pro jednotlivě vyrobené vozidlo

Uděluje řidičská oprávnění

Ukládá pokuty za porušení povinností stanovených zákonem č. 247/2000 Sb. o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení

Vede registr silničních vozidel

Vede registr řidičů, provádí zápisy do registru řidičů

Vrací řidičské průkazy a mezinárodní řidičské průkazy

Vydává duplikát průkazu profesní způsobilosti řidiče

Vydává duplikáty osvědčení o registraci vozidla

Vydává duplikáty technického průkazu

Vydává duplikáty řidičského průkazu a mezinárodního řidičského průkazu

Vydává mezinárodní řidičské průkazy

Vydává osvědčení o registraci silničního vozidla

Vydává povolení k umístění pevné překážky na pozemní komunikaci

Vydává povolení připojení nemovitosti na pozemní komunikaci (zřízení sjezdu)

Vydává povolení stavby v silničním ochranném pásmu

Vydává průkaz profesní způsobilosti řidiče

Vydává rozhodnutí o registraci k provozování autoškoly

Vydává speciální označení vozidla pro přepravu postižených osob

Vydává technické průkazy vozidla a provádí zápisy do technického průkazu

Vydává řidičské průkazy na základě řidičského průkazu vydaného cizím státem

Vydává řidičské průkazy

Vyměňuje řidičské průkazy

Zařazuje žadatele o řidičské oprávnění ke zkouškám z odborné způsobilosti

Kde nás najdete?

Zobrazit